Regelverk for skoleskyss – vedtak og klageadgang
Telemark fylkeskommune har utarbeidet eget regelverk og veiledende retningslinjer for håndtering og organisering skoleskyssen, basert på gjeldende lovverk, vedtekter og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Regelverk: Regelverk for skoleskyss
Klageadgang

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak.

Et enkeltvedtak kan klages på av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker.

Klagen rettes til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket.

Elever som har fått vedtak fra kommunen, må sende eventuell klage direkte til kommunen.

Klage på vedtak fattet av fylkeskommunen sendes til:
Telemark fylkeskommune
postboks 2844
3702 Skien.

Konvolutten merkes med «skoleskyss».

Barnets rett til å uttale seg

Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem.

Barnet har ingen plikt til å uttale seg, men skal gis muligheten.

Barnets uttalelser bes lagt ved sammen med en eventuell klage på skoleskyss, slik det står i vedtaket fra fylkeskommunen. Dersom barnet heller ønsker å snakke med fylkeskommunens representanter, ber vi om rask tilbakemelding på dette, slik at vi kan tilrettelegge for en slik samtale.
Skjema finner du her


Dersom fylkeskommunen ikke tar klagen til følge, oversender fylkeskommunen saken til endelig behandling hos Statsforvalteren. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.