Reisevilkår for Telemark fylke

Gjelder fra og med 1. januar 2024:

Passasjerer som reiser og kjøper en billett/periode eller fyller på reisepenger inngår en reiseavtale med lokalbusser og ferger i Telemark. Reiseavtalen gir rett til transport med selskaper som kjører på kontrakt for Telemark fylkeskommune.
Reisevilkårene er en del av denne avtalen.
Reisevilkårene gjelder for alle som befinner seg på transportmidler til selskap som utfører oppdrag på kontrakt for Telemark fylkeskommune.

Passasjerer med gyldig billett har rett til å bli transportert innenfor kunngjort rutetilbud og ordinær kapasitet. Ved forsinkelser gjelder reisegarantien, se vkt.no/reisegaranti for mer info for reiser i Vestfold og farte.no/reisegaranti for reiser i Telemark.  

Passasjeren har rett til tilstrekkelig informasjon for å kunne gjennomføre reisen jf. Reisegarantien.   
 
For refusjon gjelder egne refusjonsregler. Se vkt.no og farte.no for mer info.

Passasjeren skal:

 1. betale for reisen i henhold til de vilkår og priser Vestfold og Telemark fylkeskommunehar fastsatt. 
 2. ha gyldig billett ved påstigning på et transportmiddel. Dette innebærer at billett skal være aktivert på reisen.  
 3. bruke billetten i tråd med kunngjorte regler og vilkår, som finnes på vkt.no, farte.no og i appene VKT Mobilbillett og Farte-
 4. fremvise billett uoppfordret til fører og til kontrollør ved billettkontroll. 
 5. dokumentere retten til rabattert billett ved fremvisning av gyldig legitimasjon. Om du ikke har rett til en rabattert billett / ikke har med gyldig legitimasjon må du betale voksentakstfor din reise.  

 

Billetten skal oppbevares under hele reisen og helt til passasjeren har forlatt transportmiddelet. 

3.1 Enkeltbillett barn
Barn under 6 år reiser gratis.  

Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett.  

  
3.2 Enkeltbillett voksen 
Voksentakst gjelder fra fylte 18 år.  
 
3.3 Enkeltbilletter med honnørrabatt 
Enkeltbilletter med honnørrabatt kan benyttes av:

 • Alle som har fylt 67 år 
 • Blinde/svaksynte 
 • Personer med norsk uføretrygd 
 • Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt, uansett alder.  

 

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll. Se punkt 12.

 

3.4 Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige 
Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Rabatten gjelder kun enkeltbilletter. 

 

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis.

Husk ledsagerbevis

Du må kunne fremvise ledsagerbevis ved kjøp av billett og i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

5.1 Ordinær gruppebillett 
Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun én billett.  
 

5.2 Gruppebillett/Viktorbillett for barneskoler (Gjelder i Vestfold og Telemark utenom Grenland) 
Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 8,- pr person på avgang med lokalbussene.  
Det gis ikke plassgaranti.  Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang.  
Maks gruppestørrelse er 15 stykker pr. Avgang. 
I Vestfold heter dette produktet Viktorbillett.  
 
For barnehager anbefaler vi å benytte Ordinær Gruppebillett. 

5.3 Gruppebillett for barnehage og grunnskole Grenland på dagtid
Barn og ansatte i barnehager og gunnskole (1-10 trinn) som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise gratis på avganger med lokalbussene i Grenland. Det gis ikke plassgaranti. Vi anbefaler å dele opp gruppen til maks 12 pr. gruppe.  Se alle retningslinjene her. 

5.4. Familiebillett i Grenland (fra 4.mars 2023)

1 betalende voksen (over 18 år) kan reise gratis med maks 3 barn (6-17 år) lørdag og søndag + offentlige fridager. Betalende voksen må ha gyldig billett (alle alderskategorier over 18 år), enkeltbillett eller Periodebillett. Periodebillett Ung (6-19 år) er ikke gyldig billett.

Billetten kjøpes enten i Farte-appen eller med Farte reisekort , eller på bussen. Alle med familiebillett må reise samme strekning. Behøver ikke være familie. Gjelder på lokalbussene i Grenland (1 sone), inkludert regionsbussene internt i Grenland-sone. 

24-timersbilletten gir rett til et ubegrenset antall reiser til en fast pris innenfor sonen billetten gjelder for. Kan benyttes av alle. Det gis ikke rabatt for student, barn/honnør, vernepliktig.

24-timers billetten kan kun brukes på buss (ikke gyldig på ferger).

Flex 30/30 gir deg 30 turer i løpet av 30 dager, enkelt og lønnsomt. Perfekt for deg som reiser ganske ofte, men ikke hver dag. Billett for hver reise gjelder i 60 minutter inkludert overgang. Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet. Billetten er ikke gyldig på fergene i Kragerø eller Brevik, kun buss.

Telemark: Produktet er kun tilgjengelig på reisekort og kan kjøpes på nettbutikken på farte.no, på salgskontorer på Narvesen i Grenland og om bord på bussen.

Periodebillett kan benyttes ubegrenset for en fast pris for lokalbusser og ferger i det området du har kjøpt for. Tilgjengelig som 7 dager, 30 dager og 180 dagers produkter.  
Periodebillett gjelder også på lokale nattbusser. Periodebillett kan også benyttes på utvalgte ekspressbusser i Telemark som spesifisert i punkt 8.1 og 8.2.  
 

Alle periodebilletter er upersonlige, men kan kun benyttes av personer i gyldig kategori. Husk at du alltid må kunne vise legitimasjon for å ha rett til rabatt hvis personalet og kontrollører ber om det. 

Fyller du år slik at billettkategori endres, for eksempel fra UngVoksen til Voksen, er du ansvarlig for å endre kategori om du har et aktivt billettprodukt.  

Ta kontakt med oss på 33 30 01 00 eller se mer info på farte.no for Telemark eller vkt.no i Vestfold.  

8.1 Periodebillett kan kjøpes for områdene:  

Grenland: 
Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner. 


Hele fylket:
Gjelder for alle lokalbusser i hele Vestfold og Telemark fylke, også i Grenland.

Gjelder også med reisekort og Farteapp/VKT Mobilbillett på:
- Fergene i Kragerø
- Haukeliekspressen på E-134-strekningen Haukeliseter – Kongsberg
- Vy1 ekspress på strekningen Notodden - Kongsberg
- Konkurrenten på strekningen Tangen – Skjelsvik – Moheim

OBS: Fyller du opp periodeprodukt på reisekort merket VKT må kortet aktiveres på en lokalbuss i Vestfold før det kan benyttes i Telemark.
Fyller du opp periodeprodukt på et reisekort merket Farte må kortet aktiveres på en lokalbuss i Telemark før det kan benyttes i Vestfold.


8.2 Periodebillett og ekspressbuss i Telemark og Vestfold

Du kan reise med ekspressbussene hvis du har periodebillett på et Farte reisekort, VKT reisekort og Farteapp/VKT Mobilbillett (kun Periodebillett 30 dager). Appene aksepteres ikke på Konkurrenten. Se over.

Husk at periodebilletten med reisekort må brukes på en lokalbuss før en reise med ekspressbuss, for å aktivere periodebilletten. Dette må gjøres hver gang du har fylt opp reisekortet med ny periodebillett. Husk også gyldig kvittering når du skal reise med ekspressbuss. Dette er ikke nødvendig med billett på app.

8.3 Periodebillett og ferge 

Periodebillettene kan kun brukes på fergene av reisende i personkategoriene. Du kan ikke benytte Periodebillett for buss på fergene hvis du er sjåfør av et kjøretøy. Ta kontakt med fergeselskapet hvis du har spørsmål om periodebillett for kjøretøy.  

  

8.4 Periodebillett kategorier:  

 

Voksen 
Kan benyttes av alle aldre.  

 

Utenom Rush  
Kan benyttes av alle aldre    
Gjelder kun for reiser utenom rush.  
 
På hverdager kan produktet benyttes i periodene:   

00.00 - 07:00  
09:00 - 14:00 
17:00- 00:00  

På lørdager og søndager kan produktet benyttes: Hele døgnet.   

Påstigningstidspunktet må være innenfor tillatte perioder for at produktet kan benyttes. For reiser utenom disse tidsrommene må ordinære billetter benyttes.  

Ung 
Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. 
Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 

 

UngVoksen 
Kan kun benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år.  
Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 
  

Student 
Kan kun benyttes av studenter fra og med 20 år med gyldig legitimasjon og studentbevis. 
 
Med student menes:  

Student (20 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. 

Kan også benyttes av studenter over 30 år.  

 

Krav til studiet og studenten 

Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt. 

 

Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid. 
 

Studier som ikke går under studentrabattordningen 

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling 
 • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.) 
 • Kortvarige kveldskurs 
 • Lærlinger 
 • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap», “Kompetansebyggeren” o.l. eller introduksjonsprogram for flyktninger, får ikke studentrabatt.) 

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll. 

 
Honnør 
Kan kun benyttes av personer som er over 67 år eller som har krav på honnørrabatt: 
 

 • Blinde/svaksynte 
 • Personer med norsk uføretrygd 

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

   
8.5 Ungdomsrett 
Elever i de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold som er eldre enn 19 år og har rett på ungdomsrett kan kjøpe produktet Ungdom 20+, 30 dager på vårt kundesenter i Tønsberg (lik pris som Ung Hele fylket 30 dager). Ungdomsretten må dokumenteres (bevis fra skolen/inntakskontoret).  Gjelder kun for elever bosatt i Vestfold.  
 
Gyldig legitimasjon og bevis på ungdomsrett skal kunne vises ved kjøp og kontroll.  

Reisekort kan fylles opp med et valgfritt beløp over 200 kr for bruk på lokalbusser. Saldoen blir lagret på kortet. Reisepenger er kun tilgjengelig på reisekort.  


For kunder med fast reisemønster kan reisekortet settes opp med autoreise slik at rett pris belastes automatisk ved hver registrering på billettmaskinen og du trenger derfor kun legge kortet på qr leseren på bussen. Ved avvik fra ditt normale reisemønster må sjåfør legge inn rett reise.  

Reisepenger gir kun rabatt på voksen enkeltbillett om man har aktivert autoreise for reisen som skal gjennomføres. (Gjelder Vestfold) 


Det tas et gebyr ved førstegangsutstedelse av reisekort. Du kan fylle reisekort med periodebilletter, 24-timersbilletter og reisepenger.

Det tas ikke gebyr ved første gangs utstedelse av skolekort. Alle skolekort er personlige og kan kun benyttes av personen det er utstedt til. Misbruk medfører gebyr. Skolekort skal kun benyttes på reiser i forbindelse med skolestart/skoleslutt. 


Skolekort skal ikke fylles opp med reisepenger/perioder. 

Godkjent legitimasjon: ID kort, pass, førerkort eller bankkort med bilde.  
 
I tillegg kreves:  
- Uførepensjon gir rett til honnør: Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal forevise legitimasjon fra NAV. 
 
- Blinde: skal kunne forevise legitimasjon for blinde. 
 
Reiser med ledsager: Den reisende skal kunne vise ledsagerbevis. Både reisende og ledsager(e) betaler honnørbillett. 
 
Døvblinde: den reisende må forevise legitimasjonskort for døvblinde for å kunne ta med ledsager gratis. 
 

-Vernepliktig/sivile tjenestepliktige: For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. 
 

-Studentbevis: Når du reiser med studentbillett må du alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.  

 

Hva er gyldig studentbevis? 

 • Studiekort eller studentbevis på mobil. 
 • Dokumentasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto. 
 • ANSA-godtas ikke. 

Med overgang menes bytte fra/til lokalbuss/ferge for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 60 minutter + 30 minutter pr sone det betales for.  
 
Hele reisen skal betales ved reisens start.

Må du bytte buss/ferge, må du på neste buss opplyse sjåføren om overgang og vise billett. 

 
Dersom bussen/fergen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet. Dette gjelder også ved overgang til ny buss/ferge.

Skal du reise videre innen sonen du har betalt til så kan billetten benyttes innen gyldigheten for billetten. Skal du reise videre ut av ankomstsonen må du kjøpe ny billett.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i transportmidlene. Reisegods medtas så langt plassen rekker og sjåføren/personalet finner det forsvarlig. I tvilstilfeller er det personalet/sjåfør som avgjør om gjenstand eller dyr kan tas med. For eksempel kan allergi blant andre passasjerer medføre at dyr ikke kan være med på transportmiddelet.

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene. I bussene skal det ikke mer enn 2 barnevogner/ 1 rullestol / 2 sykler til før det blir fullt på plassen avsatt til dette. 
 
Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune/transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på barnevogner og gjenstander som blir tatt, med mindre det kan påvises uaktsomhet fra betjeningen sin side.

 
14.1 Rullestol 
Gratis å ha med om bord.  

 • Festeanordninger skal benyttes.
 • Rullestol skal ikke overstige maksimumsmålene 80x120 cm, og totalvekt over 300 kg. (inklusive bruker)
 • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t. 
 • Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning.

 

 

14.2 Bagasje 
Håndbagasje skal ikke overskride 10 kg, og må kunne oppbevares slik at det ikke tar opp ekstra setekapasitet og heller ikke representerer noen sikkerhetsrisiko.

Større og tyngre bagasje som pulk, ski m.m. kan kun tas med dersom det er plass og personalet etter vurdering finner det forsvarlig, etter anvisning fra sjåfør/personalet. Maksimal vekt på bagasje som oppbevares i bagasjerom eller annet sted som er ment for bagasjeoppbevaring er 30 kg, forutsatt at det er tilstrekkelig plass.

Den reisende må selv sørge utstyr og bagasje blir plassert/oppbevart forsvarlig i transportmiddelet.


14.3 Barnevogn
Gratis å ha med om bord.
Barnevogner må sikres/plasseres slik at de ikke velter.

 
14.4 Sykkel/elsykkel og sparkesykkel/elsparkesykkel
Gratis å ha med om bord.  
Vis hensyn når du har med deg sykkel/sparkesykkel på bussen.
Du må kunne håndtere sykkelen/sparkesykkel på og av på egenhånd. Sykkel/sparkesykkel skal plasseres slik at de ikke er til hinder for andre passasjerer, og holdes fast/ festes under hele reisen. Husk at du som reisende er ansvarlig for eventuell skade sykkelen/sparkesykkel måtte påføre andre. Sykler/sparkesykkel kan kun tas med på transportmidler som har plass og muligheter til sikker transport, etter anvisning fra personalet/sjåfør. Plassbegrensningsreglene gjelder, se pkt 13. 

Sparkesykler/elsparkesykler som kan slås sammen kan tas med.
Små sparkesykler/elsparkesykler som enkelt kan tas under armen beregnet til bruk av barn/ungdom kan tas med.

  

14.5 Dyr 

Gratis å ha med om bord. 
Dersom du har med deg dyr på bussen, ber vi om at du tar hensyn til andre reisende og personer med allergi. Dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende). Dyr er ikke tillatt på setet.  
 

14.6 Mat og drikke 

Det er ikke tillatt å drikke eller spise om bord i bussene.  

 

14.7 Våpen
Eventuelle skytevåpen som tas med, skal være tomme for ammunisjon. Våpenet skal være nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller liknende. Eventuelt sluttstykke skal ikke oppbevares sammen med våpenet
 

14.8 Gjenstander som ikke kan tas med 

Gjenstander som ikke kan tas med er: Brannfarlige og eksplosive stoffer, ladde våpen, skarpkantede, illeluktende eller store gjenstander, redskaper/kjøretøy med forbrenningsmotor, våpen som ikke transporteres forskriftsmessig og annet som kan være til fare/ulempe for andre.

Gjenglemte gjenstander i transportmiddel skal snarest mulig leveres til personalet/sjåfør. Hittegods oppbevares av transportøren eller Vestfold og Telemark fylkeskommune i tre måneder. Dette gjelder ikke matprodukt og liknende. Dersom eieren ikke melder seg etter tre måneder og beviser sin rett til gjenstanden, vil verdigjenstander overleveres til politiet. Andre gjenstander blir gitt til veldedige organisasjoner eller kastet. Gjenstander som kan inneholde sensitive personopplysninger blir destruert.

Sikkerhet

Om bord i transportmiddelet skal setebeltet benyttes der dette er påbudt i henhold til Vegtrafikkloven. Sjåfør/fører skal ikke forstyrres når kjøretøyet er i bevegelse. Nødutstyr som nødbrems og nødhammer skal ikke benyttes unødvendig.

Det er forbudt å åpne dører mens transportmiddelet er i fart eller mellom holdeplasser.

Det er ikke tillatt å hindre personalets nødvendige utsyn eller å plassere seg slik at dørene ikke kan lukkes igjen.

Det er ikke tillat å bruke sykler, rullebrett, sparkesykler, rulleskøyter m.m. om bord i transportmiddelet.

Brannfarlige og eksplosive stoffer, ladde våpen, skarpkantede, illeluktende eller store gjenstander – eller annet som åpenbart kan utgjøre en fare eller sjenanse for andre passasjerer – kan ikke tas med.

Særskilte regler under ekstraordinære situasjoner

Under særskilte omstendigheter som eksempelvis pandemi og ekstreme værforhold, plikter passasjerene å følge pålegg fra ombordpersonalet og eventuelle myndighetspålagte restriksjoner.

Adferd

Personer som oppholder seg på transportmidler til selskap som utfører oppdrag på kontrakt for Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ikke ved aktivitet eller atferd sjenere andre, eller opptre slik at en farlig situasjon eller uønsket situasjon oppstår. Passasjerer som utviser straffbar adferd kan bli anmeldt. Transportselskapet kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av uønsket adferd.

Røyking er, i samsvar med Tobakkskadeloven, forbudt på alle transportmidler

Inntak av rusmidler er forbudt på alle transportmidler

Passasjerer som ikke følger adferdsreglene, kan bortvises.

17.1 Datatrafikk 
Du må ha tilstrekkelig nettdekning under kjøpsprosessen slik at du får kjøpt billett. 
Du må ha på datatrafikk ved billettkontroll, slik at du får vist/lest av dagens bilde/qr kode ved påstigning og til billettkontrollører. Har du kontantkort, må du ha nok penger på kortet slik at dagens bilde og kontrollkode kan lastes ned. 

 
17.2 Strøm og leselig skjerm 
Enheten må fungere som normalt og ha en leselig skjerm. Den reisende er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri så lenge reisen din varer, slik at du kan vise gyldig billett. 

 

17.3 Teknisk feil med app  
Er VKT Mobilbillett eller Farte-appen ikke tilgjengelig for kjøp må du kjøpe billett om bord eller på et salgskontor. Dersom du har månedskort på i VKT Mobilbillett eller Farte-appen kan du ta kontakt med oss i etterkant så vil vi refundere enkeltbilletten du måtte kjøpe i tillegg dersom kjent driftsfeil. Ta vare på kvitteringen. 
 

Har du kjøpt billett hos en ekstern billettleverandør som Vy eller Entur og det er teknisk feil med appen?  Kjøp en billett om bord eller på salgskontor. Ta kontakt med oss i etterkant med kvitteringer for begge kjøp slik at vi kan refundere den ekstra billetten.  
  

17.4 Kjøpe billett til andre 
Kjøper du billett til andre på mobilen din må dere reise sammen, slik at du kan vise frem gyldig billett for alle. Dette gjelder ikke dersom du kjøper billett til andre som hentes opp på mottakerens mobil i løsninger hvor dette er tilgjengelig.  

 

17.5 Forfalskning og andre straffbare forhold
Det er ikke tillatt å kopiere, videresende, overføre, omsette og/eller distribuere billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av Vestfold og Telemark sine godkjente billettapplikasjoner til enhver tid.

En passasjer som reiser med en falsk eller forfalsket billett ilegges en forhøyet tilleggsavgift og billetten blir inndratt. Å lage falske billetter eller forfalske en billett er straffbart. Forholdet kan bli anmeldt til politiet.

18.1 Straffetakst 
Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser. Uten gyldig billett vil du få tilleggsavgift i en billettkontroll.  

 

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett innen rett kategori med tilhørende legitimasjon skal betale e tilleggsavgift på kr. 1100,-  

Dersom man betaler på stedet er beløpet 900,-.  

For ungdom under 18 år er gebyret på 900,- uansett oppgjørsform.  
Tilleggsavgift ilegges ikke for personer under 15 år, men ved gjentagende overtredelser kan VTFK holde foreldrene ansvarlige.
 
Passasjer som reiser med falsk eller forfalsket billett:  

Gebyr 2000,- og billetten blir inndratt. 

Hvis tilleggsavgiften ikke betales på stedet, skal tilleggsavgiften innbetales innen en fastsatt frist. Passasjeren har i slikt tilfelle ikke rett til å fortsette reisen uten å kjøpe en vanlig billett.

Passasjeren plikter å oppgi korrekt navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer, og avvente bekreftelse på disse opplysningene slik at tilleggsavgiften kan innkreves senere.

Avbrytelse av reise ved kontroll fritar ikke for tilleggsavgift.

18.2 Misbruk og forfalskning

En passasjer som reiser med en falsk eller forfalsket billett ilegges en forhøyet tilleggsavgift og billetten kan bli inndratt. Å lage falsk eller forfalske en billett er straffbart. Forholdet kan bli anmeldt til politiet.

18.3 Tilbakehold

Kontrolløren kan holde tilbake en passasjer når vedkommende reiser uten gyldig reisebevis, og enten (a) unnlater å betale tilleggsavgift på stedet, eller (b) unnlater å oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato.

Politiet vil bli tilkalt.

Passasjeren kan holdes tilbake inntil vedkommende oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato, og mens opplysningene kontrolleres.

Personer under 15 år skal ikke holdes tilbake.

Tilbakeholdelse kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep.

Hjemmel for tilbakehold finnes i Jernbanelovens § 7a og Yrkestransportlovens § 33.

 

18.4 Klagerett

Etter forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften) § 1-4 har enhver rett til å klage på feilaktige avgjørelser eller manglende oppfyllelse av rettigheter, etter Reisevilkårene eller yrkestransportloven med tilhørende forskrifter.

18.5 Inkasso

Manglende innbetaling av tilleggsavgift vil bli purret opp og eventuelt innkrevet ved inkasso.

For mindreårige under 18 år påløper ikke ekstra inkassokostnader, men foresatte vil kunne bli orientert om forholdet. Ved gjentatte tilfeller vil de foresatte kunne holdes ansvarlig for påført økonomisk tap.

 

Refusjoner      
Endring av reisemønster, flytting eller sykemelding som fører til at du ikke lenger skal reise med oss? Hvis du ikke lenger kan bruke din periodebillett/reisepenger eller har mistet ditt reisekort og kan dokumentere at du er rette innehaver? Da er det mulig å få resterende dager refundert. Dette forutsetter at gjenstående beløp overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når refusjonen gjøres. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg.  
Du får refundert reisepenger i inntil tre år etter beløpet er satt inn.
  

Rette innehaver er den personen som enten har registeret reisekortet i nettbutikken på farte.no eller vkt.no eller som, ved hjelp av kjøpskvittering med reisekortnummer og bankutskrift, kan dokumentere at han eller hun er rette eier av reisekortet. 

 

Er reisekortet ditt defekt? 
Vi erstatter defekte reisekort, uten synlige skader, kostnadsfritt. Vi overfører også resterende periode/reisepenger til nytt kort. 

 

Har reisekortet ditt blitt ødelagt?  
Er reisekortet ditt synlig skadet tas det 50 kroner for nytt reisekort samt et ekspedisjonsgebyr på kr 100 for overføringen av resterende periode/reisepenger.  

  
19.3 Angrerett  
Det er ingen angrerett for enkeltbilletter og 24 timersbilletter. En enkeltbillett og 24- timersbillett som er lastet ned til telefonen anses som tatt i bruk.  
 

 

 

Øvrige bestemmelser

Det er ikke plassgaranti på lokalbusser.

Det er viktig å vise tydelig signal når man  skal være med bussen. 

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett  når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll.