For elever i grunnskole

Skal du begynne på videregående til høsten?
Informasjon til 10. klassinger om skyss i videregående skole finner du her 

Hva avgjør om eleven får gratis skoleskyss:

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei, og elever i 2. –10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei.

  • Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, har et dokumentert behov for skyss.

  • Elever som har plass i SFO, som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, har et dokumentert behov for skyss.

  • Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.

  • Voksne elever over opplæringspliktig alder som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted, som ikke har fått eller har fullført grunnskoleopplæring, og som har rett til full grunnskoleopplæring.

  • Voksne elever over opplæringspliktig alder som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom, og som etter faglig vurdering har rett til spesialundervisning på grunnskolens nivå.

  • Elever ved privatskoler, som mottar tilskudd fra staten, har rett til skyss etter samme regler som ved offentlige skoler. Retten gjelder bare for den delen av skoleveien som ligger innenfor elevens bostedskommune.

  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei. 

Ta kontakt med skolen

Søknadsfrist for elever i grunnskolen er 1. april hvert år. Dersom det søkes etter denne fristen, kan fylkeskommunen ikke garantere at skyssen er klar til skolestart i august.

Skolen registrerer alle søknader om skoleskyss, så derfor må det tas kontakt med skolen.
All nødvendige vedlegg/dokumentasjon må foreligge før skolen kan legge inn søknad, og dokumentene lastes opp samtidig med søknad. Søknader som ikke er fullstendig utfylt eller opplyst, kan bli avslått.


Organisering av skoleskyssen
Søknadene sendes videre til fylkeskommunen som skal sørge for en rasjonell organisering og gjennomføring av skoleskyssen, både av hensyn til økonomi og miljø.

Skoleskyssen gjennomføres i hovedsak med ordinær kollektivtransport og skolebusser. I tillegg organiserer fylkeskommunen skoleskyss med minibuss/taxi, der hvor det mangler busstilbud eller som følge av dokumentert særskilt skyssbehov for den enkelte elev. Denne transporten er også å betrakte som ordinær skoleskyss i rute, hvor flere elever samkjøres.

Skoleskyssen skal organiseres i samråd med kommunene.

Vedtak gjelder for inntil ett år

Vedtak om skoleskyss gjelder for inntil ett skoleår. Det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår.
Innvilget søknad et tidligere skoleår kvalifiserer ikke til skyssrett senere skoleår. Dersom reglene eller forutsetningene for skyss endres, gir ikke tidligere vedtak og praksis presedens (for eksempel kontrollmåling av avstand eller endring av busstilbud)

Det må påregnes noe tid til fylkeskommunens søknadsbehandling og utsendelse av nye skolekort for buss. Fylkeskommunen benytter saksbehandlingstiden til å utrede saken og fatte vedtak. Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad/henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned fra den er mottatt.

Elev/foresatte må selv organisere eventuell skoleskyss i saksbehandlingstiden.

Skolekort leveres ut første gang på skolen.

De som har skolekort for buss fra tidligere tar vare på disse, da de blir oppdatert for nytt skoleår så snart søknaden er behandlet og godkjent.

Har eleven mistet eller ødelagt skolekortet må det betales et erstatningsgebyr for nytt skolekort.
Ta kontakt med skolen som bestiller nytt skolekort til eleven. 

Foresatte må deretter gå til betalingssiden for å gjennomføre betaling av gebyret. Betaling vil ikke være tilgjengelig på betalingssiden før skolen har bestilt nytt kort.  

Du kan velge om du vil betale med Vipps eller bankkort. 

Klagefristen er 3 uker.
Et enkeltvedtak kan klages på av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker.

Klagen rettes til det forvaltningsorgan som har fattet vedtaket.
Elever som har fått vedtak fra kommunen, må sende eventuell klage direkte til kommunen.

Klage på vedtak fattet av fylkeskommunen sendes til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien.
Konvolutten merkes med «skoleskyss».

Dersom forvaltningsorganet ikke tar klagen til følge, oversendes saken til endelig behandling hos Statsforvalteren.

Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Elever uten rett på gratis skyss anbefales å kjøpe Periodebillett Ung. 

Periodebillett Ung kan benyttes av barn og ungdom fra 6 år til og med 19 år. Produktet er godt rabattert og kan i tillegg benyttes på fritiden og i ferier.

Periodebillett Ung kan kjøpes i Farteappen. Dersom det heller ønskes ordinært reisekort kan det kjøpes på bussene, på Vy sitt kontor og på eller et av våre salgskontor. Det koster 50 kroner første gang for selve reisekortet i tillegg til perioden. Når reisekortet skal fylles opp neste gang kan det gjøres i vår  nettbutikk eller på et av våre salgskontor.  

Mer info og priser om Periodebillett Ung, se her.

Alle elever med tilrettelagt skoleskyss i grunnskolen kan ha med medelev/venn hjem fra skolen, hvis det er tilgjengelige seter i minibussen/taxien.

Det er skolen som bestiller venneskyssen fra fylkeskommunen, etter at foresatte har avtalt seg imellom og gitt samtykke.

Mer informasjon om ordningen, betaling og bestilling finner du her.

Regelverk

Felles regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark.
Regelverket omhandler både grunnskole og videregående skole. 

Regelverk for skoleskyss i Vestfold og Telemark

Regelverk for skuleskyss i Vestfold og Telemark- nynorsk versjon

Det kan ha kommet lovendringer, tolkninger eller presiseringer, som ikke enda er omtalt i disse dokumentene. Lovverket går alltid foran vårt regelverk og retningslinjer dersom det er motstrid mellom disse.  

Retningslinjer

Våre retningslinjer for grunnskole: Retningslinjer for skoleskyss (PDF)

 

Legeattest 

Skyss pga. funksjonshemming, skade eller sykdom må dokumenteres med legeattest. Legeattesten må leveres sammen med søknaden. 

Du kan lese mer om kravet til legeattest i regelverk og retningslinjene våre.

Fylkeskommunen anbefaler at skjemaet nedenfor brukes. 

Legeattest - skjema 

Legeattest - orientering 

Foreldrebekreftelse delt bosted

Foreldrebekreftelse - delt bosted (bokmål)

Stadfesting frå foreldre - delt bustad (nynorsk) 

Skjemaene kan fylles ut på datamaskin. 

Kjøreliste

Elever som i sitt vedtak om skyssgodtgjørelse har fått beskjed om å levere kjøreliste, kan benytte skjemaet nedenfor. 

Kjøreliste-skjema

Kontakt oss

Epost: skoleskyss@telemarkfylke.no

Telefon: 35 91 70 00